คณะกรรมการบริษัท

ดร.สุเมธ

ดร.สุเมธ สุทธภักติ

ประธานกรรมการ

นายหาญ เชี่ยวชาญ

กรรมการ

นายธนคิณ

นายธนคิณ ชัยรัตน์

กรรมการ