งานล่าลม

บริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการกังหันลมอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ โดยการพัฒนาโครงการในแต่ละพื้นที่ใช้ทักษะ ความรู้จากศาสตร์ทุกแขนง ทั้ง หลักพฤติกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และอื่นเพื่อบูรณาการสร้างโครงการกังหันลมที่มีลักษณะเฉพาะ และมีความโดดเด่นในแต่ละโครงการที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะพื้นที่และชุมชนรอบโครงการฯ