คณะผู้บริหาร

ดร. สุเมธ สุทธภักติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายธนคิณ ชัยรัตน์​

นายธนคิณ ชัยรัตน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะทำงาน

ธนิมณ จิระเสวกศีล

ผู้จัดการอาวุโส

อุลัยวรรณ อุ่นกำเนิด

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานทั่วไป

ชฎาภรณ์ ตลึงเพรชร

ผู้อำนวยการสำนักเลขา

หทัยรัตน์ บัวเทศ

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

ธวัชชัย ธนะเศวตร

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการปากพนัง

สรายุทธ งามระเบียบ

ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ

กันต์ฤทัย ปาเงิน

ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน