We Hunt Wind for Energy​

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
INTER FAR EAST WIND INTERNATIONAL CO., LTD.

เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่บริษัทฯ นำโครงการผ่านวิกฤตและแก้โจทย์ อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่บริษัททำงานกันอย่างหนักหน่วง iWind ก้าวข้ามปีพร้อมกับโอกาสใหม่ๆ ภายใต้นโยบายคุณภาพขององค์กร ที่ทันสมัย สอดคล้องกับยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากผู้ผลิตไฟฟ้าแบบทั่วไป สู่ยุคของพลังงานดิจิตอลและโอกาสในการผสมผสานพลังงานทดแทนกับรูปแบบการผลิตไฟฟ้าแบบใหม่ เราดำเนินธุรกิจจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ไปสู่การพัฒนาพลังงานรูปแบบอื่นๆ ภายใต้ระบบการทำงานตามมาตรฐาน ISO 9001, 14001 และ OHSAS 18001
1
4
3
2

แนะนำให้รู้จัก......

หทัยรัตน์ บัวเทศ

นางสาวหทัยรัตน์ บัวเทศ
ชื่อเล่น : แยนด์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

ด้วยตำแหน่งหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายอยู่นั้น ทำให้ได้พบเจอกับผู้คนมากมาย สิ่งหนึ่งที่ต้องพึงระลึกไว้อยู่เสมอในการพบเจอกับผู้คนนั้น คือ ต้องไม่ตัดสินหนังสือเพียงเพราะหน้าปก หมายความว่า อย่ารีบด่วนตัดสินใครจากภายนอก หรืออย่าตัดสินใครด้วยอคติใดๆ ให้เปิดใจรับฟังความคิดและความเป็นตัวตนของคนเหล่านั้นก่อนเสมอ ซึ่งการเปิดใจรับฟังนั้น ในบางโอกาสก็สามารถนำข้อคิดและมุมมองจากคนเหล่านั้นมาปรับใช้กับการทำงานได้ด้วย

ข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับการทำงานที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ คือ การไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง สำหรับโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันนี้ โอกาสมักเป็นของผู้ที่พร้อมกว่าเสมอ ฉะนั้น จงอย่าหยุดพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้เป็นผู้ที่พร้อมสำหรับทุกโอกาสที่จะเข้ามา

Wind Power Technology