คณะผู้บริหาร

ดร.สุเมธ สุทธภักติ

ดร.สุเมธ สุทธภักติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณธนคิณ ชัยรัตน์

ธนคิณ ชัยรัตน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนิมณ จิรเสวกศีล
ผู้จัดการอาวุโส
อุลัยวรรณ อุ่นกำเนิด
อุลัยวรรณ อุ่นกำเนิด
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารงานทั่วไป
ธวัชชัย ธนะเศวตร
ธวัชชัย ธนะเศวตร
ผู้อำนวยการ
สำนักโครงการปากพนัง
ชฎาภรณ์ ตลึงเพ็ชร
ชฎาภรณ์ ตลึงเพ็ชร
ผู้อำนวยการ
สำนักเลขานุการ
เสนีย์ นิยมเดชา
หทัยรัตน์ บัวเทศ
ผู้อำนวยการ
สำนักกฎหมาย
นางสาวสุภาภรณ์
ศุภาภรณ์ สุธรรม
ผู้จัดการ
แผนกทรัพยากรบุคคลและระบบคุณภาพ
เสนีย์ นิยมเดชา
เสนีย์ นิยมเดชา
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
พฤทธิพล อักษรมี
พฤทธิพล อักษรมี
ผู้จัดการ
แผนพัฒนาโครงการและธุรกิจ
สรายุทธ งามระเบียบ
สรายุทธ งามระเบียบ
ผู้จัดการ
แผนกสื่อสารองค์กรและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กันต์ฤทัย ปาเงิน
ผู้จัดการ
แผนกบัญชีและการเงิน

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

Scroll to Top