งานล่าลม

IMG_8625

พลังงานลม เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วลมและกำลังลม ทำให้วัตถุต่าง ๆ เกิดการปลิวลอยได้ ลมเป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ด้วยเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามนุษย์จึงได้พัฒนาออกแบบกังหันลม ที่มีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ โดยใช้หลักความรู้ด้านพลศาสตร์ของลมและหลักของวิศวกรรมในแขนงต่าง ๆ เพื่อนำพลังงานมาใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า

การนำลมมาใช้ประโยชน์จะต้องอาศัยเครื่องจักรกลสำคัญ คือ “กังหันลม” ในการเปลี่ยน พลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลม เป็นพลังงานกลก่อนนำไปใช้ประโยชน์ ที่สำคัญพลังงานลม ใช้ไม่มีวันหมด และกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากลมยังไม่ปล่อยของเสียที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม

IMG_8619
Scroll to Top