นโยบายบริษัท

Welcome to Inter Far East Wind International Co., Ltd.

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วิสัยทัศน์

“ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาโครงการ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ในพื้นที่ศักยภาพ อย่างเหมาะสมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อบูรณาการสังคม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ” 

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นสรรหาแหล่งพลังงานลมที่มีศักยภาพ และบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน โดยคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม

2. มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพของกังหันลมที่เหมาะสมกับศักยภาพลม ในแต่ละพื้นที่เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าที่คงที่และยั่งยืน

3. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโครงการ สร้างงาน สร้างรายได้และปลูกจิตสำนึก การรักบ้านเกิดของคนในชุมชน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

” เรามุ่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็นธรรม และคำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ ”  

Scroll to Top