นโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

     บริษัทฯ มีการดำเนินงานภายใต้นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการผ่านโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับ ชุมชน  สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนได้เสียรอบพื้นที่การดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ได้แก่ มอบทุนการศึกษาประจำปี, วันเด็กแห่งชาติ, กิจกรรม Big Cleaning Day (วันเก็บขยะชายหาดสากล), การเปิดโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งของบริษัทให้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกายแก่ประชาชนทั่วไป, การให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานลมแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ เป็นต้น

รร.มุสลิมสันติธรรม_9898
DSC_3267

Corporate Social Responsibility : CSR

     หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินกิจการภายใต้ หลักจริยรรรมและการจัดการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับไกลละใกล้ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

  1. มุ่งมั่นสรรหาแหล่งพลังงานลมที่มีศักยภาพ และบูรณาการให้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ ชุมชนโดยคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและมุ่งพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
  2. มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพของกังหันลมที่เหมาะสมกับศักยภาพลม          ในแต่ละพื้นที่เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าที่คงที่และยั่งยืน
  3. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโครงการ สร้างงาน สร้างรายได้ และปลูกจิตสำนึก การรักบ้านเกิดของคนในชุมชน 
วันเด็กแห่งชาติ
Scroll to Top