แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC)

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
(Thai Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)

     โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาล มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ข้อ ได้แก่ การสร้างการรวมตัวของธุรกิจที่โปร่งใสปราศจากการจ่าย-รับสินบน, การยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานที่สามารถควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของภาคธุรกิจเอกชน และการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการภาครัฐเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสมากขึ้น

     บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการทำงานภายใต้นโยบายการป้องกันปัญหาทุจริตในองค์กรและมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงได้ประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมกับโครงการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 และให้ความร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กรในภาคเอกชนไทย  

1605236865416
Scroll to Top