บริษัทย่อย

โครงสร้างกลุ่มบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) มีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ ธุรกิจ จำกัด (iBiz) และบริษัท เกาะเต่า วินด์ จำกัด (KTW) ซึ่งในบริษัทย่อย บริหารงานโดยมีคณะผู้บริหารของบริษัท iWind ทั้งหมด 100%

ผังโครงสร้างบริษัทฯ
Scroll to Top