รางวัลและใบรับรอง

รางวัลแห่งความภูมิใจ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เกียรติบัตรรับรองกิจกรรมการรงณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปีพุทธศักราช 2562

จาก กระทรวงแรงงาน

ใบประกาศนียบัตรผ่านโครงการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการ Startup

จาก กระทรวงการต่างประเทศ

ใบประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยฯ สำหรับสถานประกอบกิจการฯ

จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โล่ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัตรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย T-VER

ประกาศเกียรติคุณ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

 จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โล่ Thailand Energy Award 2017

Thailand Energy Awards 2017

รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) จาก กระทรวงพลังงาน

โล่สถาณประกอบการดีเด่นส่งเสริมสหกิจศึกษา

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นการส่งเสริมสหกิจศึกษา ประจำปี 2557

จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

ใบรับรอง บ.สามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ

ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ใบรับรองผู้ประกอบกิจการ ซึ่งจ้างงาน ผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

 จาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

TALA Awards 2016

TALA AWARDS 2016

รางวัล HONOR AWARD MASTER PLANNING จาก สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

Green

ใบรับรอง Green Industry ระดับที่ 3

จาก กระทรวงอุตสาหกรรม

ใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ใบรับรอง Self-Declaration

จาก สภาอุตสหากรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค สถาบันอาหาร และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

Scroll to Top