วิสัยทัศน์

“ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาโครงการเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ในพื้นที่ศักยภาพ อย่างเหมาะสมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อบูรณาการสังคม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง”

พันธกิจ

มุ่งมั่นสรรหา

แหล่งพลังงานลมที่มีศักยภาพ และบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน โดยคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม

มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี

กังหันลมที่เหมาะสมกับศักยภาพลม ในแต่ละพื้นที่เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าที่คงที่และยั่งยืน

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชุมชนรอบโครงการ สร้างงาน สร้างรายได้และปลูกจิตสำนึก การรักบ้านเกิดของคนในชุมชน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

" เรามุ่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ "