เหตุการณ์สำคัญ

ปี พ.ศ. 2564

     ช่วงต้นเดือนตุลาคม – บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการตรวจสอบอุปกรณ์กังหันประจำปี 2564 Yearly Maintenance ของโครงการสวนกันหันลมเลียบชายฝั่ง ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2564 โดยเข้าดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างอุปกรณ์และตรวจเช็คความแข็งแรงของกังหันลม ให้มีประสิทธิภาพพร้อมดำเนินงานอยู่เสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจ โดยบริษัทฯ ยังคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง มาเป็นอันดับหนึ่ง

     24 กุมภาพันธ์  – บริษัทฯ ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งเเวด
ล้อมภาคที่ 14 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เข้าตรวจติดตามและประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
T-VER ประจำปี 2564 วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโครงการฯกับรายงานข้อเสนอโครงการ (PDD) และรายงานการติดตามประเมินผล (MR) โดยคณะทีมงานบริษัทฯ สามารถชี้เเจงประเด็นข้อสงสัยทุกหัวข้อตามที่คณะตรวจติดตามได้อย่างครบถ้วน เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการตรวจติดตามต่อไป

     1 – 3 กุมภาพันธ์  – บริษัทฯ ได้มีการตรวจติดตามระบบ ISO ในรอบ Re-Certification ของมาตรฐาน ISO 9001, 14001, และขอรับรองมาตรฐาน 45001 : 2018 ซึ่งผลการตรวจในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่พบประเด็นความไม่สอดคล้องของข้อกำหนด ทั้งนี้ ทางทีมผู้ตรวจได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาความต่อเนื่องของระบบต่อไป โดยทางทีมผู้ตรวจ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวขอขอบคุณทางผู้บริหารของบริษัทฯ ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการจัดทำระบบให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลต่อไป

เหตุการณ์สำคัญ 64
Screen Shot 2563-11-04 at 1.58.33 PM

ปี พ.ศ. 2563

     30 ตุลาคม – ทางคณะผู้บริหาร ดร.สุเมธ สุทธภักติ และคุณธนคิณ ชัยรัตน์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาโครงการและวิศวกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาการทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ระหว่างบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์
เนชั่นเเนล จำกัด กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
ในการนี้ดร.สุเมธ ได้ขึ้นบรรยายออนไลน์ในกิจกรรม Finedaytalk ในหัวข้อ “พลังงาน และการปรับตัวเข้ากับยุคใหม่” ให้กับสมาคมศิษย์เก่าของวิทยาลัยพลังงานฯ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นอกจากนี้ได้พูดคุยในเรื่องขั้นตอนการทวนสอบ โครงการ T-VER เพื่อขอใบรับรองคาร์บอนเครดิตจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ครั้งที่ 1 และการเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ทวนสอบโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งปากพนัง 10 เมกะวัตต์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ต่อไป

     24 กรกฎาคม  – บริษัทฯ เข้าร่วมลงนามสัญญาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า สำหรับโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง 10 เมกะวัตต์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาในประเทศ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งการลงนามสัญญาดังกล่าว เป็นหนึ่งในกรอบข้อหารือความร่วมมือระหว่างกันอันเป็นการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านระบบไฟฟ้า ตลอดจนการขยายความร่วมมือในเรื่องการดูแลรักษาระบบการทำงานของกังหันลมในอนาคต โดยเริ่มต้นจากการให้ทีมงานทั้งสองฝ่ายร่วมกันดูแลระบบไฟฟ้าภายใต้สัญญาสร้างระบบปฎิบัติการร่วมกัน (Operation Platform)

ปี พ.ศ. 2562

     7 มกราคม – นายกรั ฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ลงพื้นที่โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบถุงยังชีพ 2,000 ถุง เพื่อให้กำลังใจผู้ประสบภัย “พายุปาบึก” ในจังหวัด นครศรีธรรมราช และในการนี้ ผู้ บริหารบริษัทฯ โดย ดร.สุ เมธ สุทธภักติ ให้สัมภาษณ์กับ สวท.นครศรีธรรมราช FM 93.50 MHz และสำนักข่าวเอ็นบีที เรื่องบริษัทฯ มีมาตรการในการรับมือกับ”พายุปาบึก” และได้ให้กำลังใจกับผู้ประสพภัยทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยนี้ ไปด้วยกัน

     10 มีนาคม – บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลั งงาน (กกพ.) ที่เลือกโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการดำ เนินการถ่ายทำ ภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีชุด“ แสงแรก” โดยมอบหมายให้บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธีมเมติก จำกัดเป็นผู้ ดำ เนินสารคดีชุดนี้ จำนวน 16 ตอน ความยาวตอนละ 30 นาที เผยแพร่ ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD ช่อง 30 ทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ เวลา 10.00-10.30 น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 ซึ่งรายการนี้จะทำหน้าที่ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ ความรู้ ทางด้านไฟฟ้า รวมถึงด้านพลังงานทดแทนให้แก่ประชาชนทั่วไป

     24 ธันวาคม – บริษัทฯ รับรางวัลใบรับรองโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำ ปี 2562 จากสำนักงานสวั สดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อเนื่องจากโครงการโรงงานสีขาว ที่ทางบริษัทฯได้ รับรางวัลเมื่อปี 2561 เป็นโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกห่างไกลยาเสพติด

7-1-2562
6-9-61

ปี พ.ศ. 2561

     6 กันยายน – บริษัทฯ รับรางวัล Zero Accident Campaign 2018 เป็นโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในการทำงานให้เป็นศูนย์ เพื่อสร้างมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

     12 ธันวาคม – บริษัทฯ ได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 อย่างเป็นทางการ

     18 ธันวาคม – บริษัทฯ จับมือพันธมิตรใหม่ บริษัท ชิโนไฮโดร (ประเทศไทย) จำกัด (SINOHYDRO (THAILAND) CO., LTD) มุ่งสู่ธุรกิจพลังงานสะอาดอัจฉริยะครบวงจร พร้อมปรับแผนการดำเนินธุรกิจเข้าสู่ยุคของความหลากหลายด้านพลังงานทดแทน โดยประสมประสานพลังงานทดแทนเข้ากับเทคโนโลยีดิจิตอล ในรูปแบบสมาร์ทดิจิตอลเอ็นเนอร์ยี่ (Smart Digital Energy)

     21 ธันวาคม – บริษัทฯ รับรางวัลเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว ประจำ ปี 2561 จากสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวั ดนครศรีธรรมราช ซึ่งทางบริษัทได้ แสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และผ่านเกณฑ์ การตรวจประเมินระดับ 1 (ระดับสูงสุด) โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ครบทั้ง 8 ข้อกำหนด อาทิเช่น มีนโยบายและคณะทำ งานรับผิดชอบการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ กิจกรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึกห่างไกลยาเสพติด และการตรวจสุขภาพและหรือวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพพนักงาน

ปี พ.ศ. 2560

     13 มกราคม – บริษัทฯ ลงนามสัญญาซื้อขายระบบจัดเก็บพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Storage System) สำหรับใช้ในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม โครงการนาลมลิกอร์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ VSPP-PEA 006/2557 กับกลุ่ม Siam Furukawa Co.,LTD. (FB Battery) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมพัฒนาระบบดังกล่าวตามความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เพื่อรองรอบโครงการต่างๆในอนาคต ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานซึ่งส่งเสริมให้มีการใช้ระบบบริหารจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า เพื่อลดการผันผวนของระบบไฟฟ้าตามยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพพลังงานทดแทน Energy 4.0 โดยจะเป็นโครงการแรกของอาเซียนที่นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้

13-1-2560
IMG_2485

ปี พ.ศ. 2559

     8 กุมภาพันธ์ – คณะผู้บริหารบริษัทฯ ต้อนรับ H.E.Ms.Saida Muna Tasneem เอกอัครราชทูตบังคลาเทศประจำประเทศไทย เพื่อหารือถึงแผนงานโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลม และรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับประเทศบังคลาเทศ

     12 กุมภาพันธ์ – คณะผู้บริหารบริษัทฯ ส่งมอบสัญญา Service Agreement Contract ให้บริษัท Goldwind โดยมี Mr.Wang Hai Deputy General Manager Goldwind International Holdings(HK) Ltd. เป็นผู้รับมอบ พร้อมประกาศความพร้อมในการเฝ้าบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบกังหันลมของโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

     22 พฤศจิกายน – บริษัทฯ หนึ่งในผู้พัฒนาโครงการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ลงนามการขยายโครงการไปยังประเทศบังคลาเทศ ร่วมกับ US-DK Green Energy (BD) Ltd. ซึ่งเป็นข้อตกลงในการเข้าร่วมพัฒนาโครงการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายเข้าระบบเครือข่ายไฟฟ้าบริเวณสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เดินหน้าศึกษาศักยภาพลมพื้นที่อื่นๆ ในประเทศบังคลาเทศเพิ่มเติมเพื่อรองรับโครงการในอนาคต ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ 0995 เป็นโครงการสวนกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แห่งแรกของ Cox’s Bazar โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตบังคลาเทศประจำประเทศไทย นางซะอีดะฮ์มุนาตัสนีม (H.E.Ms.Saida Muna Tasneem) เป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย

ปี พ.ศ. 2558

     6 พฤศจิกายน – บริษัทฯ เริ่มต้นก่อสร้างโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ขนาดกำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ ณ ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเริ่มขายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) และร่วมลงนามส่งมอบนับมิเตอร์ไฟฟ้าร่วมกันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

DCIM100MEDIA
Scroll to Top