iWind ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่2/2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายธวัชชัย ธนะเศวตร ผอ.สำนักโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง และทีมงานเป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2565 ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ เป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างและได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โดยการประชุมครั้งนี้ นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุม และนายกันตพิชญ์ ประดับการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังนครศรีธรรมราช เป็นผู้ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นการรวมตัวแทนสถานประกอบกิจการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคนายจ้าง และภาคของลูกจ้างในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานในปี 2565 ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถาประกอบกิจการตามที่กฎหมายกำหนดและกิจกรรม เพื่อสังคมส่วนรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

และโอกาสนี้ บริษัทฯ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ  “ การนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี  Good Labour Practices : (GLP) และตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการบริหารจัดการ “ โดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว เพื่อประกาศและยกย่องสถานประกอบกิจการที่มุ่งมั่นในการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นนำไปใช้เป็นแบบอย่างต่อไป

Scroll to Top