iWind จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565 ”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565” ทตามประกาศเชิญชวน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ทางหน้างานได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้ จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพันธุ์กล้ามะฮอกกานี จำนวน 400 ต้น เพื่อนำมาปลูกขยายพันธุ์ในพื้นที่ของโครงการฯ และทางบริษัทฯ จะนำข้อมูลการปลูกพันธุ์ไม้ดังกล่าวลงทะเบียนในโครงการ ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

Scroll to Top