iWind เข้าพบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 คุณธนคิณ ชัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคุณธนิมณ จิรเสวกศีล ผู้จัดการอาวุโสและผู้อำนวยการโครงการ T-Ver ของบริษัท, คุณศุภาภรณ์ สุธรรม ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและระบบคุณภาพ เข้าพบ ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ดร.นรินธร จำวงษ์ รองอำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อขอความรู้เบื้องต้นและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ T-Ver ภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียว ของโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง 10 MW ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Scroll to Top