REC

Renewable Energy Certificate

      บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) เป็นบริษัทฯ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานลม ตามนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของภาครัฐ ได้เข้าร่วมโครงการ Renewable Energy Certificate หรือ REC ซึ่งเป็นโครงการซื้อขายใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ได้รับสิทธิ์เป็นผู้ให้การรับรองเพียงรายเดียวในประเทศไทย โครงการนี้ เป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศมากยิ่งขึ้น ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก และยังเป็นอีกกลไกที่จะนำประเทศไทยไปสู่การบรรลุเป้าหมายระดับชาติ เพื่อให้คนไทยได้ใช้พลังงานสะอาดและยั่งยืน ทำให้ผู้ลงทุนพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนสามารถสร้างรายได้เพิ่มในรูปแบบ REC โดยหน่วยการซื้อขายคือ REC ซึ่งคำนวณจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจริง (ไฟฟ้า 1 MWh มีค่าเท่ากับ 1 REC)

     ปัจจุบันบริษัท iWind อยู่ระหว่างดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการซื้อขายใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียนกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  

Scroll to Top