T-ver

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

Thailand Voluntary Emission Reduction: T-VER

      บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction : T-VER) ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกทุกภาคส่วนในประเทศ ที่พัฒนาขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งปากพนัง 10 เมกกะวัตต์ เข้าข่ายประเภทโครงการพลังงานทดแทน ตามที่ อบก. กำหนด ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการจะได้มาซึ่งปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิต ภายใต้โครงการ T-VER นี้เรียกว่า “TVERs” และสามารถนำปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตไปซื้อขายได้ในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้
      โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งปากพนัง 10 เมกกะวัตต์ มีระยะเวลาการคิดคาร์บอนเดรดิตของโครงการด้านพลังงานทดแทนเป็นเวลา 7 ปี ซึ่งบริษัท iWind ได้รับการรับรองให้ขึ้นทะเบียนโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

          และจากการดำเนินการโครงการมากกว่า 3 ปี ปัจจุบันบริษัท iWind ได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 25,543 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า tCO2eq (1 กรกฎาคม 2560-30 มิถุนายน 2563)

Scroll to Top